Home > Industry/Domain > Education > Child care services

Child care services

Contributors in Child care services

Child care services

שרותי

Education; Child care services

אכפת שסופקו בביתו הילד על בסיס לטווח קצר, לסירוגין.

הילד מעון

Education; Child care services

מרכז רישוי או אחרת מורשה לספק לילד שירותי טיפול פחות מ 24 שעות ליום לכל ילד בהגדרה למגורים, אלא אם כן טיפול של 24 שעות עקב אופיו של עבודת ...

pre-kindergarten

Education; Child care services

תוכניות המיועדות לילדים בגילאים 3-5 שנים עם חוויות חינוך מוקדם להכין אותם בבית הספר. תוכניות גם מכונים תוכניות קדם יסודי ו/או גן ...

שהיא מעניקה לתושביה

Education; Child care services

תוכניות המיועדות לילדים בגילאים 3-5 שנים עם חוויות חינוך מוקדם להכין אותם בבית הספר. תוכניות גם מכונים תוכניות prekindergarten ו/או גן ...

הסכם לספק טיפול של הילד

Education; Child care services

הסכם בין ספק לבין הסוכנות הרכש המקומי מצטט את הדרישות עבור ההשתתפות בתוכנית מסובסד הילד אכפת ומדיניות עבור תשלום. הסכם ספק הוא נדרש בתחילה, לחדש פעם ...

טיפול ילדים בשעות אחה צ

Education; Child care services

תוכניות טיפול הילד שסופקו לפני ואחרי בית הספר, במהלך הקיץ, בחגים בית ספר לילדים מהגן עד גיל 13.

המקרה היחיד של הילד

Education; Child care services

בקשה לקבלת סובסידיה שירותים עבור הילד (או קבוצה אח) שגר עם אדם שאינו שלה האב הביולוגי שאין לו בית המשפט הורה ...

Featured blossaries

ndebele informal greetings

Category: Languages   1 12 Terms

Myers-Briggs Type Indicator

Category: Education   5 8 Terms